جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

 

مركز بهداشت  شهرستان فامنین
 

مركز بهداشتي درماني شهري و روستائي فامنین

 

شهري  و روستائي
 

نوع مركز

فعال  

وضعيت فعاليت

اکبر رضایی

نام مسئول مرکز

29
 

کل پرسنل شاغل

5

تعداد پزشک

5

تعداد ماما

پزشك خانوداه: 8الي17 ساير پرسنل:30/7تا30/14

ساعات کاري مرکز

11
 

تعداد خانه هاي بهداشت  تحت پوشش

13
 

تعداد روستاهاي تحت پوشش

13426 شامل 3171خانوار
 

جمعيت تحت پوشش

طرف قرارداد بیمارستان
 

وضعيت فعاليت آزمايشگاه

طرف قرارداد  بیمارستان

وضعيت فعاليت راديولوژي

دارد
 

واحد دندانپزشکي

طرف قرارداد بیمارستان
 

راديوگرافي

 (قرارد با بخش خصوصي)
 

داروخانه

ندارد
 

تسهيلات زايماني

دارد ( در 2گروه)
 

تعداد تيم سلامت

فعال
 

طرح رابطين

مركز بهداشتي درماني شهري روستايئ فامنين شماره 1
 

وضعيت مركز در مصوبه جديد

1357
 

تاريخ راه اندازي مرکز بهداشتي و درمانی

دولتي
 

چگونگي مالکيت ساختمان

1356
 

سال احداث ساختمان

10200 متر مربع 

مساحت زمين

9000
 

سطح زير بناي قابل استفاده

0

فاصله مركز تا مركز شهرستان

1 دقيقه
 

زمان طي مسافت مركز تا مركز شهرستان

فامنین
 

وابسته به مركز شهري

آسفالته
 

نوع جاده

دارد
 

برق دائم

دارد

ساختمان پزشكان

0813682
 

شماره تماس

 

مركز بهداشتي درماني روستایی تجرک

 

روستائي
 

نوع مركز

فعال
 

وضعيت فعاليت


نام مسئول مرکز

6

کل پرسنل شاغل

1
 

تعداد پزشک

1
 

تعداد ماما

پزشك خانوداه: 8الي17 ساير پرسنل:30/7تا30/14

ساعات کاري مرکز

7
 

تعداد خانه هاي بهداشت  تحت پوشش

27
 

تعداد روستاهاي تحت پوشش

4037جمعيت و 1108خانوار

جمعيت تحت پوشش

ندارد
 

وضعيت فعاليت آزمايشگاه

ندارد
 

وضعيت فعاليت راديولوژي

ندارد(در حال پيگيري)

واحد دندانپزشکي

ندارد
 

راديوگرافي

دارد(دولتي)
 

داروخانه

ندارد
 

تسهيلات زايماني

دارد(يك تيم)
 

تعداد تيم سيار فعال

غيرفعال

طرح رابطين

مركز بهداشتي درماني روستائي تجرك
 

وضعيت مركز در مصوبه جديد

1370
 

تاريخ راه اندازي مرکز بهداشتي و درمانی

دولتي
 

چگونگي مالکيت ساختمان

1370
 

سال احداث ساختمان

4100 مترمربع
 

مساحت زمين

600متر مربع

سطح زير بناي قابل استفاده

30 كيلومتر
 

فاصله مركز تا مركز شهرستان

20 دقيقه
 

زمان طي مسافت مركز تا مركز شهرستان

فامنين
 

وابسته به مركز شهري

آسفالته

نوع جاده
 

دارد

برق دائم
 

دارد

ساختمان پزشكان
 

08127310817

شماره تماس
 

مركز بهداشتي درماني قزل‌آباد
 

روستائي

نوع مركز
 

فعال

وضعيت فعاليت
 

هانیه ملصقی

نام مسئول مرکز
 

5

کل پرسنل شاغل
 

1

تعداد پزشک
 

1

تعداد ماما
 

پزشك خانوداه: 8الي17 ساير پرسنل:30/7تا30/14

ساعات کاري مرکز
 

4

تعداد خانه هاي بهداشت  تحت پوشش
 

9

تعداد روستاهاي تحت پوشش
 

3505 شامل 704 خانوار

جمعيت تحت پوشش
 

ندارد

وضعيت فعاليت آزمايشگاه
 

ندارد

وضعيت فعاليت راديولوژي
 

ندارد

واحد دندانپزشکي
 

ندارد

راديوگرافي
 

دارد

داروخانه
 

ندارد

تسهيلات زايماني
 

دارد (1)

تعداد تيم سلامت
 

غيرفعال

طرح رابطين
 

مركز بهداشتي درماني روستائي قزل‌آباد
 

وضعيت مركز در مصوبه جديد
 

1388

تاريخ راه اندازي مرکز بهداشتي و درمانی
 

دولتي

چگونگي مالکيت ساختمان
 

1388

سال احداث ساختمان
 

1000 متر مربع

مساحت زمين
 

600 متر مربع

سطح زير بناي قابل استفاده
 

20

فاصله مركز تا مركز شهرستان
 

15

زمان طي مسافت مركز تا مركز شهرستان
 

فامنين

وابسته به مركز شهري
 

آسفالته

نوع جاده
 

دارد

برق دائم
 

دارد

ساختمان پزشكان
 

ندارد

شماره تماس
 


 

 

مركز بهداشتي درماني روستائي طاوه

 

روستائي
 

نوع مركز

فعال
 

وضعيت فعاليت

دکتر سونیا رنجبر
 

نام مسئول مرکز

پزشك خانوداه: 8الي17 ساير پرسنل:30/7تا30/14

ساعات کاري مرکز

5
 

تعداد خانه هاي بهداشت  تحت پوشش

7
 

تعداد روستاهاي تحت پوشش

 شهری 6367 و 1555خانوار
 

جمعيت تحت پوشش

ندارد
 

وضعيت فعاليت آزمايشگاه

ندارد
 

وضعيت فعاليت راديولوژي

ندارد
 

واحد دندانپزشکي

ندارد
 

راديوگرافي

دارد (دولتي)

داروخانه

ندارد
 

تسهيلات زايماني

1
 

تعداد تيم سلامت فعال

غير فعال

طرح رابطين

مركز بهداشتي روستائي تاوه
 

وضعيت مركز در مصوبه جديد

1372
 

تاريخ راه اندازي مرکز بهداشتي و درمانی

دولتي
 

چگونگي مالکيت ساختمان

1372
 

سال احداث ساختمان

5800 مترمربع
 

مساحت زمين

800
 

سطح زير بناي قابل استفاده

4 كيلومتر
 

فاصله مركز تا مركز شهرستان

3دقيقه

زمان طي مسافت مركز تا مركز شهرستان

فامنين
 

وابسته به مركز شهري

آسفالته
 

نوع جاده

دارد
 

برق دائم

دارد (دولتي )
 

ساختمان پزشكان

ندارد
 

شماره تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

پايگاه شهري ماماهان

 

                             شهري و روستائي  

نوع مركز

فعال
 

وضعيت فعاليت

دكتر آذر شفیعیان

نام مسئول مركز بهداشتي درماني فامنين

سودابه عليخاني 

نام مسئول پايگاه

4

تعداد كل شاغلين

0

تعداد پزشك

1

تعداد ماما

مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي ماماهان شماره2
 

وضعيت مركز در مصوبه جديد

پزشك خانوداه: 8الي17 ساير پرسنل:30/7تا30/14

ساعات کاري مرکز

1
 

تعداد خانه هاي بهداشت  تحت پوشش

2

تعداد روستاهاي تحت پوشش

 4540 جمعيت و 1214خانوار
 

جمعيت تحت پوشش

ندارد
 

وضعيت فعاليت آزمايشگاه

ندارد
 

وضعيت فعاليت راديولوژي

ندارد
 

واحد دندانپزشکي

ندارد
 

راديوگرافي

دارد

داروخانه

ندارد
 

تسهيلات زايماني

1
 

تعداد تيم سلامت فعال

 فعال

طرح رابطين

1382 

تاريخ راه اندازي مرکز بهداشتي و درمانی

دولتي
 

چگونگي مالکيت ساختمان

1382
 

سال احداث ساختمان

4700مترمربع
 

مساحت زمين

700
 

سطح زير بناي قابل استفاده

2 كيلومتر
 

فاصله مركز تا مركز شهرستان

2دقيقه

زمان طي مسافت مركز تا مركز شهرستان

فامنين
 

وابسته به مركز شهري

آسفالته
 

نوع جاده

دارد
 

برق دائم

دارد (دولتي )
 

ساختمان پزشكان

08136834569

شماره تماس

 

 

 

           

 

 
 

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما