جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

وظايف و اختيارات مسئول درآمد:

 

 

نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ويا رايانه

پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

بررسي علل كسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر وبرنامه ريزي در جهت رفع نواقص مربوطه وكسب اطلاعات روز از مقررات سازمانهاي بيمه گر، تعرفه هاي درماني وبهداشتي واعلام به موقع به مراكز تابعه جهت اجرا

كنترل اسناد بيمه اي به منظور كاهش كسورات بيمه اي در جهت افزايش درآمد بيمارستان

ارسال به روز صورتحساب ها به سازمانهاي بيمه گر بمنظور دريافت به موقع مطالبات بيمارستان

.   بكارگيري راهكارهايي در جهت افزايش درآمد زايي بيمارستان

.   نظارت برحسن اجراي وظايف كاركنان در بيمارستان

سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات كاركنان واحد

   بتول جعفري

کارشناس پرستاری

                               بيمه گري

 سيستم مدیریت اطلاعات بيمه گری بيمارستان

 • دارای قابليت های کلی پذيرش بيمار.
 • امکان دريافت اطلاعات به صورت مستقيم از پذيرش بيمارستان .
 • امکان دريافت اطلاعات به صورت مستقيم از ترخيص بيمارستان .
 • امکان جستجوی سريع بيماران براساس نام و نام خانواگی .
 • امکان جستجوی سريع بيماران براساس شماره پرونده .
 • امکان جستجوی سريع بيماران براساس تاريخ پذيرش .
 • امکان ثبت مشخصات بيمه گری  شامل:
 • بيمه گری پزشکان .
 • بيمه گری بيمارستان.
 • بيمه گری دانشگاه .
 • بيمه گری کارکنان .
 • امکان تعريف بيمه گری  برای انواع  پذيرش ها.
 • امکان تعريف بيمه گری برای انواع  بيمه های طرف قراداد.
 • امکان تعريف سقف بيمه گری برای هر هزينه .
 • امکان تعريف بيمه گری درصدی برای هر هزينه.
 • امکان تعريف بيمه گری ريالی  برای هر هزينه.
 • امکان تعريف تاريخ شروع بيمه گری برای هر هزينه.
 • امکان تعريف پايه محاسبه برای هر هزينه.
 • امکان ثبت انواع کسورات برای هر هزينه .
 • امکان اولويت بندی کردن کسورات برای هر هزينه
 • امکان ثبت مبلغ کسورات برای هر هزينه.
 • امکان ثبت  درصد کسورات برای هر هزينه .
 • امکان ثبت تاريخ شروع کسورات.
 • امکان تعريف اثر بخشی کسورات .
 • امکان کپی پرکيس پزشکان براساس انواع پذيرش ها و بيمه ها و .....
 • امکان کپی کسورات پزشکان بر اساس انواع بيمه های و پذيرش ها و ....
 • امکان  ثبت و تعريف انواع کسورات .
 • امکان ثبت و تعريف انواع بانک .
 • امکان ثبت و صدور نامه برای بيمه های مختلف.
 • امکان ثبت کسورات بيمه.
 • امکان پرينت گرفتن صورتحساب پزشکان بعد از کسورات بيمه.
 • امکان پرينت گرفتن صورتحساب بيمارستان بعد از کسورات بيمه.

 صورتحساب بيمارستان

 1. امکان گزارشگيری پرکيس پزشکان براساس انواع بيمه .
 2. امکان گزارشگيری پرکيس پزشکان براساس انواع تاريخ (پذيرش، ترخيص و تسويه).
 3. امکان گزارشگيری پرکيس پزشکان براساس انواع صورتحسابهای صادر شده از ترخيص .
 4. امکان گزارشگيری پرکيس پزشکان براساس انواع پذيرش .
 5. امکان گزارشگيری کسورات بيمه و  رسم نموداری آن .
                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما