جمعه ١٧ مرداد ١٣٩٩

                                     صفحه اصلي       معرفي شهرستان      معرفي شبكه       گالري تصاوير      تماس با ما       روابط عمومي       نظرات و پيشنهادات

فريبا كاظمي             

كارشناسي مدارك پزشكي

تعریف مدارک پزشکی

مدارک پزشکی عبارت است از کلیه اوراق ومدارکی که به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار در یک مرکز پزشکی بمیارستان و یا درمانگاه و غیره جمع آوری و بترتیب تاریخ به نحو قابل دسترسی نگاهداری می شود تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدی بیمار آمار ، تحقیقات آموزشی و بررسی خدمات داده شده از لحاظ کمی و  کیفی مورد استفاده قرارمی  گیرد.

این  اوراق موید وضامن معاینات و معالجات انجام شده بوده و در موارد  مختلف جوابگو هستند جدیدترین تعریفی  که از این عنوان شده چنین است:

هرپرونده شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیمار خاص ، ثبت مسائل بهداشتی وی و  ثبت دقیق نتیجه گیری هرگونه معالجه می  باشد

نقش واهمیت  مدارک پزشکی:

- بعنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار

- بعنوان ابزار ارتباطی  بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند

- جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری ودرمان بیمار

- به عنوان اساس مطالعه بررسی و ارزشیابی بکار می ر ود

- جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ، بیمارستان و کارکنان مسئول

- جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی

- آموزش و پژوهش

وظایف مدیر مسئول مدارک پزشکی:

- طرح و برنامه ریزی برای پیاده سازی سیستمهای شماره دهی پرونده های (سرپایی ، اورژانسی و بستری)

- برنامه ریزی و نظارت برفعالیت و عملکرد پرسنل بخش مدارک پزشکی

- توسعه و  اصلاح گزارشات آماری

- شرکت در کمیته های بیمارستانی (مدارک پزشکی- مرگ ومیر وبهره برداری)

- تلاش ونظارت در جهت عدم افشاء اطلاعات بیماران به افراد سازمانهای غیرمجاز.

-آموزش پرسنل مدارک پزشکی دانشجویان

- بکارگیری روشهای جدید کدگذاری و طبقه بندی  بیماریها

- بررسی و برآورد اوراق مصرفی ، تجهیزات ، فضای مورد نیاز بخش مدارک پزشکی

- همکاری نزدیک با کادر پزشکی

بخش مدارک پزشکی شامل چهارواحد:

1-       پذیرش

2-       آمار

3-       کدگذاری بیماریها

4-       بایگانی پزشکی

 

وظایف واحد پذیرش:

-          اخذ مشخصات و نشانی بیمار وثبت  بر روی پرونده ، کارت اندکس ودفتر پذیرش و ترخیص

-          اخذرضایت نامه از بیمار طبق شرایط قانونی

-          ارتباط با واحد بایگانی جهت بازیابی سوابق بیمار

-          راتباط با واحد آمار جهت اخذ گزارش تختهای خالی بیمارستان

-          ثبت مشخصات آورنده (همراه) یا مراکز اعزام  کننده بیمار

وظایف واحد بایگانی پزشکی:

1-  انتخاب روش بایگانی جهت نگهداری پرونده ها

2-  نگهداری و طبقه بندی کارت اندکس بیماران

3-  اعلام  شماره پرونده ها به واحد پذیرش براساس نظام  برگزیده بایگانی

4-  عهده داری مسئولیت تحویل پرونده ها از واحد درآمد بیمارستان

5-  راکد کردن پرونده های غیرفعال

6-  تنظیم ومرتب کردن اوراق پرونده طبق روتین بیمارستان

وظایف واحد کدگذاری:

1-  کدگذاری بیماریها ، جراحیها و اقدامات درمانی براساس کتب استاندارد

2-  صدورکارت اندکس بیماریها و  جراجیها و اقدامات پزشکان

3-  راهنمایی و پاسخگویی به پژوهشگران و دانشجویانی که جهت انجام تحقیق به بایگانی مراجعه می کنند.

وظایف واحد  آمار

1-  تهیه آمار روزانه ، ماهیانه ، سالیانه براساس فعالیت های انجام  شده در بیمارستان

2-  گزارش تخت های خالی به واحد  پذیرش

3-  تهیه آمار مراجعین سرپایی به درمانگاهها و پاراکلینیک ها (آزمایشگاه و رادیولوژی و ...)

4-  تهیه و تنظیم گزارشات آماری برای مسئولین بیمارستان

                              ارتباط با ریاست       واحد فن آوری اطلاعات      مراکز بهداشتی شهرستان       شماره تلفن ها      نقشه سایت       تماس با ما